Głoszenie Ewangelii
głoszenie ewangelii

GŁOSZENIE EWANGELII – DOBREJ NOWINY

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Wierzymy, że jako uczniowie Jezusa, którzy jesteśmy tu na ziemi, mamy nadrzędny cel i polecenie, które otrzymaliśmy od naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby głosić ewangelię oraz czynić uczniami. Nazywamy siebie chrześcijanami i kościołem chrześcijańskim. Pierwszy raz w Biblii z określeniem chrześcijanie możemy spotkać się w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, gdzie „W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami”. Nazwa Chrześcijanin oznacza ucznia Jezusa, osobę wierzącą, która pokutowała i narodziła się na nowo z wody i z Ducha. Człowieka, który pragnie naśladować Jezusa i uczyć się od niego. Musimy tego pragnąć z całego serca, a wtedy Duch Święty pokażę nam co mamy czynić.

Kościół to ciało Jezusa Chrystusa na ziemi. Zadajmy sobie pytanie, co robiłby Jezus, gdyby był dzisiaj na ziemi? Jeżeli jako osoby wierzące jesteśmy ciałem Jezusa na ziemi, to przede wszystkim powinniśmy przedłużać Jego pracę. Biblia pokazuje, co czynił Jezus, czego nauczał, a później w Dziejach Apostolskich widzimy, czego nauczali jego uczniowie i jakie cuda czynili w imię Jezusa Chrystusa. Listy apostolskie pomagają kościołom rosnąć w wierze i poznaniu, aby móc jeszcze lepiej wypełniać wolę Bożą.

„I im powiedział: Wyruszcie na cały świat i ogłoście Dobrą Nowinę całemu stworzeniu. Kto uwierzył i zostanie ochrzczony będzie zbawiony; zaś ten, co nie uwierzył będzie skazany. A tym, którzy uwierzyli, będą towarzyszyć takie znaki: W moim Imieniu będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, nadto im nie zaszkodzi, choćby coś trującego wypili; będą nakładać ręce na chorych i będą się dobrze mieli.”
Ewangelia Marka 16:15-18

Pragniemy, według nakazu naszego Pana Jezusa Chrystusa głosić dobrą nowinę każdemu do kogo zostaniemy posłani. Każdej osobie, która będzie tego potrzebowała oraz szukała Boga w swoim życiu. Ewangelię głosimy jako społeczność – kościół, kiedy osoby pragnące poznać Boga przyjeżdżają do nas, a także każdy z nas stara się głosić Słowo Boże w codziennym życiu, w rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół lub po prostu, do napotkanych ludzi z którymi nadarzy się sposobna chwila.

Oczywiście pamiętamy, że największym ewangelistą pragnącym zbawienia ludzi jest sam Pan. On czyni największą część tej pracy i Jemu zależy na tym bardziej niż komukolwiek. Naszym zadaniem jest współpracować z Nim. On zapłacił najwyższą cenę – swoją męką i krwią – poświęcił się całkowicie.

 

głoszenie ewangelii

Ewangelia Marka 16:15

„I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”

głoszenie dobrej nowiny

Dzieje Apostolskie 4:29

„A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo”

jak głosić ewangelię

List do Rzymian 10:15

„Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!”

jak głosić dobrą nowinę

List do Filipian 1:14

„A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęło głosić słowo.”

CZYM JEST EWANGELIA?

CZYM JEST EWANGELIA I JAK MOŻEMY NA NIĄ ODPOWIEDZIEĆ?

Zgrzeszyłeś, każdy człowiek zgrzeszył. Aby uniknąć kary wiecznego potępienia w piekle, potrzebujesz uwierzyć w Jezusa – Syna Bożego i w Jego Słowo. Musisz nawrócić się, przemienić swoje myślenie. Musisz odwrócić się od starego życia pełnego grzechu, nie tylko sercem, ale i czynem. Jezus umarł na krzyżu, biorąc twój grzech oraz grzech wszystkich ludzi na Siebie. Bóg umiłował świat i zesłał swojego jedynego Syna Jezus Chrystusa, aby umarł także za ciebie. Jezus zmartwychwstał i żyje już wiecznie. Przyjdzie powtórnie po swój Kościół.

Uwierzenie w Boga w to, że istnieje, to nie jest jeszcze prawdziwa wiara. Musisz uwierzyć z całego serca, że Jezus jest Synem Bożym, umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia, za twoje grzechy, należy uwierzyć w sercu i wyznać ustami, że jest twoim Panem. Uznać Go i przyjąć jako swojego Pana.

Wiara aby była żywa wiąże się z odpowiedzią na Ewangelię:

Czy chcesz podążać za Jezusem jako Jego uczeń?

Czy chcesz Go naśladować?

Czy miłujesz Boga ponad wszystko?

„A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego twego serca i z całej twojej duszy, i z całej myśli twojej;
to jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie. A drugie mu podobne: Będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo i Prorocy.
Ewangelia Mateusza 22:37-40

1. Nawrócenie  – odwrócenie się od starego grzesznego życia, połączone z głębokim żalem skruchą i wyznaniem grzechów, równocześnie obawą przed gniewem Boga, a zarazem nadzieją, miłością i przepełnieniem wdzięcznością za śmierć Jezusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście. Pragnienie bycia posłusznym Panu oraz chęć wzrastania w wierze jako Jego uczeń.

2. Chrzest – pogrzebanie starego życia i przeszłości, omycie (kąpiel odrodzenia) i stanięcie na nowej drodze życia przez zanurzenie w wodzie w Jezusa Chrystusa.

3. Chrzest Duchem Świętym – przyjęcie daru Ducha Świętego, obietnicy Ojca dla wszystkich wierzących. Jest to zanurzenie (chrzest) w Duchu Świętym połączonym ze znakiem mówienia innymi językami.