Czynienie Uczniami Jezusa
uczniowie Jezusa

UCZNIOWIE JEZUSA – CZYNIENIE UCZNIAMI

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

W księdze Dziejów Apostolskich Ewangelia była głoszona przez uczniów Jezusa publicznie i po domach z towarzyszącymi im znakami i cudami, takimi jak m.in. wypędzanie demonów czy uzdrawianie chorych. Cuda czynione przez ręce uczniów Jezusa przyciągały uwagę niewierzących. Ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, poddawali się nauce apostołów i regularnie spotykali się, przeważnie po domach. Razem trwając, uczyli się Słowa Bożego, posługiwania duchowymi darami, mieli Wieczerzę Pańską (chleb i wino) oraz razem się modlili. Czynili to wszystko pod opieką starszych | przełożonych | pasterzy i nauczycieli (pastorów). Apostołowie, ewangeliści, prorocy i nauczyciele odwiedzali kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, które znajdowały się w ich zasięgu. Każdy uczeń Jezusa dzielił się Ewangelią z ludźmi wokół. Nie wznoszono wtedy pięknych budowli, ale raczej w prostocie serca głoszona była Ewangelia, a wszyscy, którzy przyjmowali Słowo Boże, czynieni byli uczniami Jezusa, którzy nazywani byli również chrześcijanami. Bracia przodujący przechodzili owocne praktyczne szkolenia, byli w pełni zaangażowani i poświęceni dla Boga. Nie trzeba było wysyłać ich do seminariów czy szkół teologicznych. Wszystko to we współpracy z Duchem Świętym owocowało wspaniałym wzrostem Kościoła. Najważniejszą rzeczą w czynieniu uczniami Jezusa jest dawanie im praktycznego przykładu.

Lepiej zobaczyć coś raz niż słyszeć o tym sto razy! Jezus uczył przede wszystkim własnym przykładem!

uczniowie Jezusa

Ewangelia Jana 13:13-15

„Wy nazywacie Mnie Nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co Ja wam uczyniłem.”

czynienie uczniami Jezusa

Ewangelia Jana 13:34-35

„Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.”

uczniowie-Jezusa

List do Koryntian 11:1

“Stańcie się moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.”

CZYNIENIE UCZNIAMI JEZUSA I UCZNIOSTWO W BIBLII

UCZNIOWIE JEZUSA W BIBLII?

Najlepszą definicję uczniostwa podaje oczywiście sam Pan i Mistrz – Jezus. W Ewangelii Jana 8,31b-32 dokładnie określa, kim jest uczeń: Jeżeli będziecie trwać w Moim słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. A zatem zgodnie z definicją Jezusa uczniowie poznają Jego Słowo oraz je wykonują. Przebywają w Jego przykazaniach i są wolni od grzechu. Dalej Jezus powiedział: „Mój Ojciec będzie uwielbiony gdy przyniesiecie owoc i staniecie się (ang. i w ten sposób udowodnicie, że jesteście) moimi uczniami” (J 15,8).

Czy zdajesz sobie sprawę, że tylko uczniowie Jezusa wejdą do Królestwa Bożego? Ludzie wierzący wykazujący prawdziwe posłuszeństwo i uczniostwo. Jest to wymóg dla ludzi wierzących, którzy dążą w kierunku nieba. Uczniostwo oraz posłuszeństwo Bogu nie jest czymś dobrowolnym. Kościół jest swego rodzaju armią. Czy widziałeś takie wojsko, które przy rekrutacji obiecuje, że nic nie będzie wymagało od przyszłych żołnierzy? Żołd będzie prezentem, musztra będzie dobrowolna. A gdy przyjdzie czas na bitwę, mogą zdecydować czy iść walczyć, czy iść na plażę lub oglądać telewizję? Jaki byłby tego owoc? Wojsko nieprzygotowane do swojego zadania i celu.

„Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.”

Ewangelia Łukasza 14:26

„Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.”

Ewangelia Łukasza 14:27

„Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim.”

Ewangelia Łukasza 14:33